Serveis Professionals

Som un equip de  professionals que abarquem totes les especialitats, poguen oferir un servei integral sense necessitat de derivar a tercers.


Assessoria Fiscal

 • Assessorament permanent de totes les novetats i variacions legislatives en matèria fiscal, així com la resposta de les consultes que ens siguin efectuades, verbalment o per escrit
 • Preparació, revisió i tramitació d’escrits i consultes adreçades a l’Administració Tributària, així com assistència davant Inspeccions Tributàries.
 • Inspeccions Tributàries: assistència, defensa, resposta a requeriments, liquidacions i recursos en tots els impostos del nostre àmbit d’actuació davant qualsevol organisme.
 • Anàlisi i sol•licitud d’ajornaments de crèdits fiscals.
 • Alta i gestió de notificacions electròniques amb Hisenda.

Assessoria Laboral

 • Altes d’empresa.
 • Sol • licitud de comptes de cotització.
 • Obertura de centres de treball.
 • Legalització de llibres de visita
 • Assessorem sobre la millor modalitat contractual.
 • Confecció de rebuts salarials.
 • Informes de costos laborals a mida: per projectes, departaments …
 • Redacció de pactes individuals i clàusules especials
 • Assessorament en cada un dels aspectes rellevants en una relació laboral: Condicions de treball, mobilitat, modificacions substancials, faltes i sancions.
 • Solució de conflictes laborals individuals i col•lectius.
 • Assistència tècnica davant la Inspecció de Treball
 • Assistència i representació davant els serveis de conciliació
 • Sol•licitud de pensions de jubilació i invalidesa.
 • Especialització en el règim especial de treballadors de la llar.
 • Confecció de tots els tràmits vinculats a la relació laboral: Altes i baixes en la Seguretat Social, registre dels contractes de treball, enviament d’assegurances socials, control i tramitació dels partes de baixa i alta per malaltia o accident de treball.
 • Reestructuracions, tancaments parcials o totals i expedients de regulació d’ocupació.
 • Negociacions col•lectives.

Assessoria contable

 • Obertura i tancament d’exercicis comptables.
 • Comptabilitat en temps real de totes les operacions ordinàries i extraordinàries.
 • Càlcul, comptabilització i presentació d’impostos: IVA, IRPF i SOCIETATS
 • Elaboració dels estats financers.
 • Comptabilitat analítica amb diferents nivells de centres de cost.
 • Preparació i anàlisi d’informes econòmic-financers, estàndards o a mida, amb la periodicitat sol•licitada.
 • Gestió de venciments, tant de clients com de proveïdors, adaptats a les vostres necessitats.
 • Confecció i presentació dels llibres oficials: Balanç de Situació, Compte de Pèrdues i Guanys, Balanç de sumes i saldos, Llibre diari i Llibre d’Inventaris…, abans que transcorrin els tres mesos següents a la data de tancament de l’exercici.
 • Seguiment d’auditories.
 • Preparació i dipòsit dels Comptes Anuals (Memòria Econòmica, Compte de Pèrdues i Guanys, Balanç de Situació, Estat de Canvis en el Patrimoni Net, Estat de Fluxos d´Efectiu).
 • Assessorament personal i /o telefònic de resolució de dubtes comptables que puguin derivar de la pròpia activitat de l’empresa.
 • Conciliació de comptes bancaris.
 • Tancament d’exercicis, amb el corresponent anàlisi dels resultats per assessorar en l’òptim funcionament de l’empresa.

Assessoria Jurídica

 • Nòmines, Seguretat Social, formalització de contractes de treball.
 • Confecció de sancions, administracions i liquidacions.
 • Llei d'Arrendaments Urbans i Llei de Propietat Horitzontal.
 • Inspecció de Treball i Seguretat Social.
 • Constitució i modificacions d'estatuts.
 • Recursos administratius, desnonaments, resolució de contractes d'arrendament.
 • Tramitació d'herències.

Trobes a faltar algún servei? No et preocupis, només hem anomenat els més comuns. Fica't amb contacte amb nosaltres i ens adaptarem a les teves necessitats

comparteix-nos


c/ Sant Agustí,21 | 3er 

    43003  - TARRAGONA

 626 946 438

De dilluns a divendres de 9:00h a 15:00h